चेक मेल | नेपाली | English

Documents

Categories: Title:
Year:
क्र.स मिती शिर्षक
2014-2015 Final Economic Survey 2071-72 English Version [English version]
2014-2015 आर्थिक सर्वेक्षण २०७१।७२
2013-2014 आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक बर्ष २०७०।७१
2012-2013 आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६९/७०
2011-2012 आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६८/६९
2010-2011 आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६७/६८
2009-2010 आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६६/६७
2008-2009 आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६५/६६
2007-2008 आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६४/६५
१० 2006-2007 आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६३/६४
११ 2005-2006 आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६२/६३
१२ 2004-2005 आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६१/६२
१३ 2003-2004 आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६०/६१
१४ 2002-2003 आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५९/६०
१५ 2001-2002 आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५८/५९
१६ 2000-2001 आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५७/५८