आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१६-२०१७ Economic Survey FY2016-17 [English version]
२०१६-२०१७ आर्थिक सर्वेक्षण - आर्थिक वर्ष २०७३/७४
२०१४-२०१५ Final Economic Survey 2071-72 English Version [English version]
२०१४-२०१५ आर्थिक सर्वेक्षण २०७१।७२
२०१३-२०१४ आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक बर्ष २०७०।७१
२०१२-२०१३ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६९/७०
२०११-२०१२ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६८/६९
२०१०-२०११ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६७/६८
२००९-२०१० आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६६/६७
१० २००८-२००९ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६५/६६
११ २००७-२००८ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६४/६५
१२ २००६-२००७ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६३/६४
१३ २००५-२००६ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६२/६३
१४ २००४-२००५ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६१/६२
१५ २००३-२००४ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०६०/६१
१६ २००२-२००३ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५९/६०
१७ २००१-२००२ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५८/५९
१८ २०००-२००१ आर्थिक र्सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५७/५८