चेक मेल | नेपाली | English

Documents

Categories: Title:
Year:
क्र.स मिती शिर्षक
2015-2016 Budget Speech for FY 2015-16 (English Version) [English version]
2015-2016 Budget Speech for FY 2015-16
2014-2015 आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्य
2013-2014 आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट वक्तव्य
1992-1993 आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेट वक्तव्य
2012-2013 आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट वक्तव्य
2012-2013 आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट वक्तव्य
2011-2012 आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्य
2012-2013 आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट वक्तव्य (२७ चैत्र २०६९)
१० 2010-2011 आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्य (मंसिर ४, २०६७)
११ 2010-2011 आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्य (मंसिर ४, २०६७)
१२ 2009-2010 आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्य
१३ 2008-2009 आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्य (असोज ३, २०६५)
१४ 2003-2004 आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट वक्तव्य
१५ 1993-1994 आर्थिक वर्ष २०५०/५१ को बजेट वक्तव्य [English version]
१६ 1995-1996 आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेट वक्तव्य [English version]
१७ 1996-1997 आर्थिक वर्ष २०५३/५४ को बजेट वक्तव्य [English version]
१८ 1997-1998 आर्थिक वर्ष २०५४/५५ को बजेट वक्तव्य [English version]
१९ 1998-1999 आर्थिक वर्ष २०५५/५६ को बजेट वक्तव्य [English version]
२० 1999-2000 आर्थिक वर्ष २०५६/५७ को बजेट वक्तव्य [English version]