आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ Budget Speech of Fiscal Year 2017/18 [English version]
२०१७-२०१८ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट वक्तव्य
२०१५-२०१६ Budget Speech for FY 2015-16 (English Version) [English version]
२०१५-२०१६ Budget Speech for FY 2015-16
२०१४-२०१५ आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट वक्तव्य
२०१३-२०१४ आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट वक्तव्य
१९९२-१९९३ आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को बजेट वक्तव्य
२०१२-२०१३ आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट वक्तव्य
२०१२-२०१३ आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट वक्तव्य
१० २०११-२०१२ आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेट वक्तव्य
११ २०१२-२०१३ आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट वक्तव्य (२७ चैत्र २०६९)
१२ २०१०-२०११ आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्य (मंसिर ४, २०६७)
१३ २०१०-२०११ आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को बजेट वक्तव्य (मंसिर ४, २०६७)
१४ २००९-२०१० आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्य
१५ २००८-२००९ आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्य (असोज ३, २०६५)
१६ २००३-२००४ आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट वक्तव्य
१७ १९९३-१९९४ आर्थिक वर्ष २०५०/५१ को बजेट वक्तव्य [English version]
१८ १९९५-१९९६ आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को बजेट वक्तव्य [English version]
१९ १९९६-१९९७ आर्थिक वर्ष २०५३/५४ को बजेट वक्तव्य [English version]
२० १९९७-१९९८ आर्थिक वर्ष २०५४/५५ को बजेट वक्तव्य [English version]