चेक मेल | नेपाली | English

Documents

Categories: Title:
Year:
क्र.स मिती शिर्षक
2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब) [English version]
2015-2016 Estimates of Expenditure: Red Book FY 2015-16
2014-2015 आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को व्यय अनुमानको विवरण
2010-2011 व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६७/६८
2009-2010 व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६६/६७
2006-2007 व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६३/६४
2008-2009 व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६५/६६
2003-2004 व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०६०/६१
2012-2013 आर्थिक वर्ष २०७० / ७१ को व्यय अनुमानको विवरण
१० 2012-2013 आर्थिक वर्ष २०६९ / ७० को व्यय अनुमानको विवरण
११ 2011-2012 आर्थिक वर्ष २०६८ / ६९ को व्यय अनुमानको विवरण
१२ 2009-2010 आर्थिक वर्ष २०६६ / ६७ को व्यय अनुमानको विवरण
१३ 2002-2003 आर्थिक वर्ष २०५९ / ६० को व्यय अनुमानको विवरण [English version]
१४ 1998-1999 आय व्ययको विवरण आर्थिक वर्ष २०५५-५६
१५ 2010-2011 बजेटको व्यय अनुमानको विवरण, आ. ब. २०६७।६८
१६ 2009-2010 बजेटको व्यय अनुमानको विवरण, आ. ब. २०६६।६७
१७ 2008-2009 बजेटको व्यय अनुमानको विवरण, आ. ब. २०६५।६६
१८ 1987-1988 व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५६/५७
१९ 1998-1999 व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५९/६०
२० 1997-1998 व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण आर्थिक वर्ष २०५८/५९