चेक मेल | नेपाली | English

Documents

Categories: Title:
Year:
क्र.स मिती शिर्षक
2016-2017 बिनियोजन ऐन २०७३/७४
2016-2017 सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना ( नेपला राजपत्र, जेठ १५ २०७३)
2015-2016 Arthik Bidhayak 2072
2014-2015 आर्थिक ऐन २०७१
2014-2015 नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७१।७२
2008-2009 आर्थिक अध्यादेश २०६५
2002-2003 आर्थिक अध्यादेश २०५९
2003-2004 आर्थिक अध्यादेश २०६०
2005-2006 आर्थिक अध्यादेश २०६२
१० 2006-2007 आर्थिक अध्यादेश २०६३
११ 2007-2008 आर्थिक अध्यादेश २०६४
१२ 2009-2010 आर्थिक अध्यादेश २०६६
१३ 2010-2011 आर्थिक अध्यादेश २०६७
१४ 2011-2012 आर्थिक अध्यादेश २०६८
१५ 2013-2014 आर्थिक अध्यादेश २०७०