आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१७-२०१८ आर्थिक विधेयक २०७४
२०१६-२०१७ बिनियोजन ऐन २०७३/७४
२०१६-२०१७ सामयिक कर असुल ऐन,२०१२ अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सूचना ( नेपला राजपत्र, जेठ १५ २०७३)
२०१५-२०१६ Arthik Bidhayak 2072
२०१४-२०१५ आर्थिक ऐन २०७१
२०१४-२०१५ नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७१।७२
२००८-२००९ आर्थिक अध्यादेश २०६५
२००२-२००३ आर्थिक अध्यादेश २०५९
२००३-२००४ आर्थिक अध्यादेश २०६०
१० २००५-२००६ आर्थिक अध्यादेश २०६२
११ २००६-२००७ आर्थिक अध्यादेश २०६३
१२ २००७-२००८ आर्थिक अध्यादेश २०६४
१३ २००९-२०१० आर्थिक अध्यादेश २०६६
१४ २०१०-२०११ आर्थिक अध्यादेश २०६७
१५ २०११-२०१२ आर्थिक अध्यादेश २०६८
१६ २०१३-२०१४ आर्थिक अध्यादेश २०७०