चेक मेल | नेपाली | English

Documents

Categories: Title:
Year:
क्र.स मिती शिर्षक
2016-2017 समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३
2014-2015 आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
2013-2014 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७०-७१
2011-2012 सुशासन ऐन, २०६४ को दफा -४१ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको र् अर्थ मन्त्रालयको वाषिर्क प्रतिवेदन (२०६८/६९)