आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
क्र.स मिती शिर्षक
२०१६-२०१७ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
२०१६-२०१७ समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३
२०१४-२०१५ आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण
२०१३-२०१४ मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७०-७१
२०११-२०१२ सुशासन ऐन, २०६४ को दफा -४१ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको र् अर्थ मन्त्रालयको वाषिर्क प्रतिवेदन (२०६८/६९)