आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

समाचारहरु


Statement delivered by Finance Secretary Dr. Shanta Raj Subedi at the Annual Meetings of the World Bank Group and IMF in Washington DC
यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
Statement WB_IMF pdf 0.08 MB डाउनलोड गर्नुहोस्
Press Release pdf 0.02 MB डाउनलोड गर्नुहोस्