आन्तरिक सेवाहरू | मेल जाँच गर्नुहोस् | नेपाली | English

सुचनाहरु


CALL FOR APPLICATION FOR NATIONAL PUBLIC INSTITUTIONS, PRIVATE BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS INTERESTED IN SEEKING ACCREDITION AS DIRECT ACCESS ENTITY (DAE) STATUS UNDER THE GREEN CLIMATE FUNDCALL FOR APPLICATION FOR NATIONAL PUBLIC INSTITUTIONS, PRIVATE BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS INTERESTED IN SEEKING ACCREDITION AS DIRECT ACCESS ENTITY (DAE) STATUS UNDER THE GREEN CLIMATE FUND 


यससंग साथै संलग्न जोडिएका विवरणहरु
शिर्षक ढाँचा आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
pdf 0.27 MB डाउनलोड गर्नुहोस्