Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2019-2020 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७५ साउन देखि २०७६ असार मासान्तसम्म । [Nepali version]
2 2019-2020 Taking Stock of Effectiveness Principles at Country Level
3 2019-2020 नयाँ तलबमान र सुविधा [Nepali version]
4 2019-2020 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको आ.व. २०७५/७६ को तलबमान । [Nepali version]
5 2018-2019 26th July 2019: Agreement with Government of Japan
6 2018-2019 आर्थिक ऐन २०७६ [नेपाल सरकार अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐेन] प्रमाणीकरण मिति २०७६।०३।३० [Nepali version]
7 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ असार महिना) [Nepali version]
8 2018-2019 Agreement with Government of the Federal Republic of Germany
9 2019-2020 Budget Speech 2019-20
10 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ जेठ महिना) [Nepali version]
11 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ बैशाख महिना) [Nepali version]
12 2018-2019 विनियोजन विधेयक २०७६
13 2018-2019 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक
14 2018-2019 ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक
15 2019-2020 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७ [Nepali version]
16 2018-2019 Statement of Technical Assistance and Other Assistance FY 2019/20
17 2018-2019 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को फाल्गुनसम्मको विवरण ) [Nepali version]
18 2018-2019 अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६
19 2019-2020 व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ [Nepali version]
20 2018-2019 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७६ [Nepali version]