Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2017-2018 मदिरा (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७४ [Nepali version]
2 2017-2018 राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक [Nepali version]
3 2017-2018 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक [Nepali version]
4 2017-2018 आ.ब. २०७४।७५ बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमको प्रस्तुति
5 2016-2017 Economic Survey FY2016-17
6 2017-2018 Budget Speech Karyayojana Format 2017-18
7 2017-2018 Monetary Policy (in Nepali) 2074-75 [Nepali version]
8 2017-2018 स्थानिय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ [Nepali version]
9 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन [Nepali version]
10 2017-2018 राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७४ [Nepali version]
11 2017-2018 माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक [Nepali version]
12 2017-2018 Budget Speech of Fiscal Year 2017/18
13 2017-2018 आर्थिक विधेयक २०७४ [Nepali version]
14 2017-2018 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७४/७५ [Nepali version]
15 2017-2018 व्यय अनुमानको विवरण खर्च र्शीषकर्गत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ [Nepali version]
16 2017-2018 Budget Speech of Fiscal Year 2017/18
17 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण [Nepali version]
18 2016-2017 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७४ [Nepali version]
19 2016-2017 आर्थिक सर्वेक्षण - आर्थिक वर्ष २०७३/७४ [Nepali version]
20 2016-2017 IECCD Newsletter Volume 5, Issue 3