Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2019-2020 Statement of Technical Assistance and Other Assistance FY 2020/21
2 2019-2020 June 28.2020: Agreement between Government of Nepal and Government of Switzerland
3 2019-2020 June 25, 2020: Agreement between Government of Nepal and World Bank
4 2019-2020 अर्थ बुलेटिन, जेष्ठ अंक (२०७७) [Nepali version]
5 2021-2022 Source Book: White Book FY 2020-21
6 2019-2020 Newsletter DEC 2019 - MAR 2020
7 2019-2020 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७७ (आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को फाल्गुनसम्मको विवरण ) [Nepali version]
8 2020-2021 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह)
9 2020-2021 व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७७/७८
10 2020-2021 माननीय अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को बजेट वक्तव्य
11 2020-2021 नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७७
12 2020-2021 विनियोजन विधेयक २०७७
13 2020-2021 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७७
14 2020-2021 ऋण तथा जमानत चौबीसौ संशोधन) विधेयक २०७७
15 2019-2020 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७७
16 2019-2020 आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७
17 2019-2020 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ (२०७६ माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म) [Nepali version]
18 2019-2020 अर्थ बुलेटिन, बैशाख अंक (२०७७) [Nepali version]
19 2020-2021 विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकता [Nepali version]
20 2019-2020 हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (संशोधन सहित) [Nepali version]