Check Mail | नेपाली | English

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2019-2020 Budget Speech 2019-20
2 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ जेठ महिना) [Nepali version]
3 2018-2019 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७६ बैशाख महिना) [Nepali version]
4 2018-2019 विनियोजन विधेयक २०७६
5 2018-2019 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक
6 2018-2019 ऋण तथा जमानत (तेइसौं संशोधन) विधेयक
7 2019-2020 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण ७६-७७ [Nepali version]
8 2018-2019 Statement of Technical Assistance and Other Assistance FY 2019/20
9 2018-2019 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६ (आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को फाल्गुनसम्मको विवरण ) [Nepali version]
10 2018-2019 अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६
11 2019-2020 व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ [Nepali version]
12 2018-2019 सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्षा - २०७६ [Nepali version]
13 2018-2019 आर्थिक विधेयक २०७६ [Nepali version]
14 2018-2019 Newsletter JAN - MAR 2019
15 2018-2019 आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६
16 2018-2019 विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता [Nepali version]
17 2018-2019 Remarks by Honorable Dr. Yuba Raj Khatiwada, Finance Minister, Government of Nepal to the Thirteenth Informal Meeting of SAARC Finance Ministers Fiji, May 2019
18 2018-2019 Statement by Hon. Finance Minister Dr. Yuba Raj Khatiwada at the 52nd Annual Meeting of Board of Governors of Asian Development Bank, Fiji, 1-4 May, 2019.
19 2018-2019 अर्थ मन्त्रालयसंग सम्वन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७५ श्रावण देखि २०७५ चैत सम्म) [Nepali version]
20 2018-2019 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५ [Nepali version]