Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2020-2021 Budget Speech of Fiscal Year 2020/21
2 2020-2021 September 13, 2020: Agreement with World bank [Nepali version]
3 2020-2021 अर्थ बुलेटिन, श्रावण अंक (२०७७) [Nepali version]
4 2020-2021 September 3, 2020: Ministry of Finance conducted virtual meeting with Local Development Partners to discuss about COVID-19 Financing gaps and strategy
5 2019-2020 अर्थ बुलेटिन, अषाढ अंक (२०७७) [Nepali version]
6 2019-2020 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ अर्थ मन्त्रालयसंग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण, २०७७ (बैशाख देखि असार मासान्तसम्म) [Nepali version]
7 2020-2021 July 24, 2020: Agreement between Government of Nepal and Government of Japan
8 2019-2020 अर्थ बुलेटिन, अषाढ अंक (२०७७) [Nepali version]
9 2019-2020 July 17, 2020: Government of Nepal and World Bank Sign $450 Million Road Support Project in Nepal to Boost post-COVID-19 Recovery
10 2020-2021 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन। [Nepali version]
11 2020-2021 नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०३।२९ को खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी निर्णय । [Nepali version]
12 2019-2020 July 9, 2020: Agreement between Government of Nepal and Asian Development Bank
13 2019-2020 Statement of Technical Assistance and Other Assistance FY 2020/21
14 2019-2020 June 28.2020: Agreement between Government of Nepal and Government of Switzerland
15 2019-2020 June 25, 2020: Agreement between Government of Nepal and World Bank
16 2019-2020 अर्थ बुलेटिन, जेष्ठ अंक (२०७७) [Nepali version]
17 2021-2022 Source Book: White Book FY 2020-21
18 2019-2020 Newsletter DEC 2019 - MAR 2020
19 2019-2020 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७७ (आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को यथार्थ विवरण र आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को फाल्गुनसम्मको विवरण ) [Nepali version]
20 2020-2021 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह)