Check Mail | नेपाली | English
Latest News

Documents - Other Publications

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2017-2018 एकीकृत अार्थिक संकेत तथा वर्गीकण र व्याख्या, २०७४
2 2017-2018 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
3 2017-2018 अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
4 2017-2018 अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सेवा निवृत्त हुंदाका वखत अर्थ मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको संस्थागत संस्मरण [Nepali version]
5 2016-2017 Statement delivered by Finance Secretary Dr. Shanta Raj Subedi at the Annual Meetings of the World Bank Group and IMF in Washington DC 13 October 2017
6 2017-2018 राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक [Nepali version]
7 2017-2018 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक [Nepali version]
8 2017-2018 Monetary Policy (in Nepali) 2074-75 [Nepali version]
9 2017-2018 माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक [Nepali version]
10 2016-2017 वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ - २०७७/७८) [Nepali version]
11 2015-2016 आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [Nepali version]
12 2015-2016 Press Release [Nepali version]
13 2014-2015 आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७२
14 2014-2015 संविधानसभा/व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम [Nepali version]
15 2014-2015 Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment report
16 2014-2015 Revised IT Procurement Plan for PDMO Final May 2014
17 2014-2015 Training Material Top 4 Most Famous ID Cases
18 2014-2015 Training Material Rajat Gupta Insider Trading Case File
19 2014-2015 Training Material Raj Rajaratnam Insider Trading
20 2014-2015 Policy and Program of Government of Nepal, FY 2014-15 [Nepali version]