Check Mail | नेपाली | English

Documents - Budget Details : Red Book

Categories: Title: Year:
S.No Date Title
1 2017-2018 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) आर्थिक वर्ष २०७४/७५ [Nepali version]
2 2017-2018 व्यय अनुमानको विवरण खर्च र्शीषकर्गत र स्रोतगत समेत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ [Nepali version]
3 2016-2017 Red Book Fiscal Year 2016-17
4 2016-2017 आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत) [Nepali version]
5 2015-2016 Estimates of Expenditure: Red Book FY 2015-16 [Nepali version]
6 2014-2015 Estimates of Expenditure: Red Book FY 2014-15
7 2010-2011 Line Item Details FY 2010/2011
8 2009-2010 Line Item Details FY 2009/2010
9 2006-2007 Line Item Details FY 2006/2007
10 2008-2009 Line Item Details FY 2008/2009
11 2004-2005 Line Item Details FY 2004/2005
12 2003-2004 Line Item Details FY 2003/2004
13 2012-2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2013-14
14 2012-2013 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2012-13
15 2011-2012 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2011-12
16 2010-2011 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2010-11
17 2009-2010 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2009-10
18 2008-2009 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2008-09
19 2007-2008 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2007-08
20 2006-2007 Estimates of Expenditure for Fiscal Year 2006-07